Usluge

Izrada projektne dokumentacije

Unutar ureda se izrađuje odn. organizira sa suradnicima, izrada kompletne projektne dokumentacije za potrebe realizacije kompleksnog ili pojedinog investicijskog projekta. U organizaciji i izradi projektne dokumentacije prati se realizacija izdavanja svih potrebnih uvjeta, suglasnosti, potvrda i dozvola od strane nadležnih tijela uprave i to i svim fazama projekta. U svoj svakodnevni rad uveli smo BIM (Building Information Modeling) 3D tehnologiju u projektiranju. To je integrirani proces koji prati građevinu, od prve odeje, svih faza izrade projektne dokumentacije, gradnje pa sve do održavanja i upravljanja kroz cijeli vijek njezina trajanja.

Projektna dokumentacija izrađuje se u fazama:

 • idejno rješenje
 • idejni projekt
 • glavni projekt
 • izvedbeni projekt
 • troškovnici

Ukupnost projektne dokumentacije izrađuje se kroz:

 • arhitektonski projekt – određivanje funkcionalnih, tehničkih, ekonomskih i oblikovnik sastojaka umjetnosti oblikovanja prostora
 • građevinske projekte
 • projekte instalacija vodovoda i kanalizacije
 • projekte strojarskih instalacija
 • projekte elektroinstalacija jake i slabe struje
 • tehnološki projekti
  • wellness i spa centri
  • kuhinje
  • praonice
 • prateće elaborate
 • projekte interijera, izbor polihromije, oblikovanje i umjetnička obrada gradiva (podovi, zidovi, stropovi), namještaja i ostalih elemenata tehničke opreme
 • projekte vanjskog uređenja (landscaping)
  • geometrija vanjskog prostora
  • funkcionalno i oblikovno rješenje svih elemenata uređenja otvorenih prostora
  • vanjski lighting design
 • projekte prateće cestogradnje
 • prateće infrastrukturne projekte.

U organizaciji i izradi projektne dokumentacije prati se ralizacija izdavanja potrebnih dozvola od strane nadležnih tijela uprave po fazama.

Izrada revizije projekta konstrukcije

Unutar ureda obavljamo kontrolu projekta mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine i to za betonske i zidane konstrukcije.

Obavljanje stručnog nadzora gradnje

STRUKTURA INŽENJERING pruža kao dio svog ukupnog poslovnog opusa i usluge nadzora nad izvođenjem radova, a koje se sastoje, pored obveznog stručnog nadzora prema Zakonu i od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema Investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obaveza.

Aktivnosti stručnog nadzora gradnje obuhvaćaju:

 • provjeru izvode li se radovi u skladu s izdanim aktima za gradnju i važećim propisima;
 • nadzor provoditi svakodnevno i ažurno u skladu s dinamikom izvođenja radova;
 • praćenje stanja radova u svezi s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova;
 • kontrolu kvalitete i količine obavljenih radova;
 • kontrolu i ovjeru građevinske knjige te privremene i okončane situacije izvođača radova;
 • svakodnevno ovjeravanje građevinskog dnevnika;
 • izradu završnih izvješća nadzornih inženjera za tehnički pregled i sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda;
 • sudjelovanje u primopredaji objekta investitoru.

Tehničko savjetovanje investitora

STRUKTURA INŽENJERING na temelju iskustva u pripremi i realiziranim projektima provodi tehničko savjetovanje Investitora tijekom cjelokupnog razvoja i realizacije investicijskog procesa sa svrhom realizacije koncepcije Investitora.

 • savjetovanje u formiranju strategije odnosa
 • pravno i tehničko savjetovanje u vezi sa svim neophodnim fazama pripreme, projektiranjem, građenjem, opremanjem i uporabom objekta
 • savjetovanje u ugovaranju poslova sa svim sudionicima u investicijskom procesu
 • savjetovanje kod sagledavanja i definiranja tehnološko-tehničkih podloga – karakteristika projekta za kvalitetnu i objektivnu izradu investicijske studije
 • savjetovanje kod odabira prihvatljivih idejnih rješenja, odnosno sudjelovanje uz Investitora ili sudjelovanje u ime Investitora u komisijama i tijelima za odabir
 • savjetovanje u pogledu izbora projektanta, izvođača, izrađivača i/ili isporučitelja opreme

Upravljanje projektom gradnje

STRUKTURA INŽENJERING organizira i vodi za Investitora samostalno ili sa suradnicima kompletno upravljanje pojedinim investicijskim projektima.

Upravljanje projektima čini skup aktivnosti na realizaciji projekta koje treba osmisliti, prostorno, kvalitativno, vremenski i troškovno isplanirati te realizirati u skladu ili u najvećoj mjeri s ciljevima koje je pred projekt postavio poduzetnik odnosno Investitor projekta.

Aktivnosti upravljanja projektima obuhvaćaju:

 • planiranje, organiziranje, praćenje i kontrola svih aspekata projekta u zadanom vremenu i u okviru planiranih troškova prema specifikacijama,
 • priprema i planiranje poslova u vezi s razvojem projekta i s gradnjom te praćenje provođenja tog plana,
 • izrada okvirnog budgeta i praćenje njegove realizacije u pripremnoj fazi razvoja projekta,
 • izrada okvirnog dinamičkog plana realizacije projekta,
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, građenja građevina i uporabe građevina,
 • organizacija izrade / izrada i pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za projektiranje,
 • odabir projektanata, revidenata, geodeta, nadzornog inženjera, izvođača radova i isporučitelja opreme te drugih specijaliziranih osoba koje obavljaju poslove u vezi s pripremom i gradnjom građevina,
 • organizacija i provedba natječaja / prikupljanje ponuda, analiza ponuda, vođenje pregovora, formiranje prijedloga za izbor za sve usluge, izvedbu radova, isporuku i ugradnju opreme i dr.,
 • izrada budgeta projekta – razrada i usuglašavanje svih elementa s okvirnim budgetom,
 • kontrola trošenja / realizacije budgeta,
 • koordinacija svih sudionika u procesu razvoja – realizacije projekta,
 • ishođenje uporabne dozvole, kategorizacije (hoteli i turistička naselja) i drugih akata potrebnih za uporabu projekta (građevine) te primopredaju građevine / građevina Investitoru.

Konzultantske usluge u građevinarstvu

Investitorima nudimo i dodatne konzultantske usluge kao što su:

 • pregled i kontrola projektne dokumentacije
 • racionalizacija projekta
 • pregled postojećih objekata te izdavanje mišljenja o zadovoljavanju objekta u odnosu na mehaničku otpornost i stabilnost
 • priprema tender dokumentacije, raspis natječaja i pomoć prilikom izbora izvođača
 • vođenje projekta
 • ishođenje svih potrebnih uvjeta, suglasnosti, potvrda i dozvola od strane nadležnih tijela uprave i to i svim fazama projekta
 • sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda građevine i ishođenju uporabne dozvole.

Društvo je osnovano od strane stručnjaka koji su kroz dugogodišnje iskustvo u tvrtkama Niva inženjering d.d. i Niva Konzalting d.o.o. stekli sve potrebne kompetencije za vođenje najzahtjevnijih projekata.

Kontaktirajte nas

Struktura inženjering d.o.o.
za projektiranje, nadzor i vođenje projekata

Gradišćanska 34
10 000 Zagreb
Hrvatska

 

telefon

01 54 94 202

e-mail
strukturaing@strukturaing.hr

web
www.strukturaing.hr

© Struktura inženjering d.o.o.